Testing the strato-lab balloon in South Dakota, USA, 1957.

Testing the strato-lab balloon in South Dakota, USA, 1957.