Acropolis View House by Minas Kosmidis.

Acropolis View House by Minas Kosmidis.